Vanematekogu

Kooli põhimäärusest:

§ 7. Kooli vanematekogu

(1) Kooli Vanematekogu (edaspidi vanematekogu) on alaliselt tegutsev organ, mis koosneb Kooli õpilaste vanematest ning kelle ülesanne on olla koostööpartneriks ning nõuandjaks Kooli direktorile, juhtkonnale, hoolekogule ja õpetajaskonnale arengusuundade väljatöötamisel, õpilastele soodsate arengutingimuste loomisel, õppe- ja huvitegevuse ning tugiteenuste võimaluste mitmekesistamisel, õpilasi puudutavate oluliste otsuste langetamisel ja lastevanematele koolituste pakkumisel.

(2) Vanematekogu liikmeteks on igat klassi esindav lapsevanem, kes valitakse iga õppeaasta alguses kooli iga klassi lastevanemate koosolekutel.

(3) Vanematekogu valib õppeaasta esimesel koosolekul Kooli hoolekogusse üheksa (9) lapsevanema esindajat arvestusega, et iga klassiaste on hoolekogus esindatud.

(4) Vanematekogu otsused ja soovitused omavad kogu kooli lapsevanemate laiapõhjalist mandaati.

Kontakt

Iga klassiastme aktiivi jaoks on loodud e-postiloend (list) nt vk-vanematekogu1 (ät) g.viimsi.edu.ee (number tähistab klassiastet), vanematekogu üldlist on vk-vanematekogu.kool (ät) g.viimsi.edu.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid