VEPA metoodika

VEPA Käitumisoskuste Mäng Viimsi Koolis

Alates 2020 aastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat peamiselt algkooli õpetajad. VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015 õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi noremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Lastele meeldivad kõige rohkem sellised VEPA elemendid nagu memmevigur, kiidud ja vepa hääled. Oleme üle kooli võtnud kasutusele… Oleme märganud, et tundides on vähem lärmi ning töökeskkond on paren, kuna kasutame vepa käemärke. Õpetajad on pannud tähele, et õpilastele väga meeldib VEPA metoodikat kasutada ning nad kasutavad ka iseseisvalt üksteisega mängides Vepa elemente (nt käemärgid). Meie kooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks ja seetõttu on VEPA rakendamine selle eesmärgi täitumiseks meile väga suureks toeks.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes. Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda, nagu teevad seda kõik meie VEPA õpetajad. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud ka kooli juhtkond, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.

Viimsi Koolis rakendavad VEPA metoodikat:

Maris Esko, Katrin Sakk, Marge Tammiste, Karoliyna Pekkenen ja Annika Estna

VEPA Käitumisoskuste Mäng | Tallinn

Koolikalender

Meie koostööpartnerid