Tugisüsteem

Tugisüsteem toetab haridusliku erivajadusega õpilase (HEV õpilase) arengut ja aitab tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi. HEV õpilasel on õpikeskkonna tavasuutlikkust ületavad vajadused, tulenevalt õpiraskustest või andekusest. Tugispetsialistide toetus igapäevases õppetöös on õppeprotsessi loomulik osa. Vajadusel kaasab õpetaja psühholoogi, eripedagoogi või logopeedi. Kui selgub, et laps vajaks järjepidevat erispetsialisti abi, siis sellest teavitatakse lapsevanemat. Vanemal on õigus mõjuval põhjusel loobuda tugiteenusest. Oma otsusest teavitab lapsevanem kooli kirjalikult.

Tugisüsteemi kuuluvad:

  • Tugiteenuste juht
  • Sotsiaalpedagoog
  • Koolipsühholoog
  • Eripedagoog
  • Logopeed
  • Õpiabiõpetaja
  • Abiõpetaja

Kontaktid

Koolikalender

Meie koostööpartnerid