Teadmiskeskusest

Andekus on kingitus ja anded vajavad arendamist. Viimsi Koolis pööratakse tavapärase õppetöö kõrvalt tähelepanu ka nendele õpilastele, kes on mingis õppeaines andekamad ja soovivad rohkem teada saada, kui kooli õppekava ette näeb. Võimaluste mitmekesistamiseks on Viimsi Koolil sõlmitud koostöö raamlepingud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Annete märkamise ja arendamisega tuleb alustada juba algkoolis ja kuna alg- ja põhikooli õpilastele ei ole just palju väljundeid oma annete arendamiseks väljaspool kooli, siis tekkis süsteemiseks lähenemiseks ja järjepidevuse tagamiseks vajadus oma kooli teadmiskeskuse loomiseks.

Teadmiskeskuse alla on koondunud nii õpilasteadus kui ka huvikool Collegium Eruditionis.

Õpilasteadus on üks võimalik õppevorm andekate õpilaste õppetöö diferentseerimiseks, mille eesmärgiks on märgata andekat last, teda motiveerida ning leida võimalusi tegeleda teda huvitava ainevaldkonnaga.

Õpilasteaduse arendamisel oleme tegelenud järgmistes suundades:

  • andekate õpilaste teadlik suunamine õpilasvõistlustele ja olümpiaadidele; koolisiseste, piirkondlike ja üleriigiliste õpilasvõistluste korraldamine koolis;
  • koostöös ülikoolidega info vahendamine kõrgkoolide poolt üldhariduskoolide õpilastele pakutavate kursuste ja projektide kohta;
  • huvi äratamine teaduse ja teadlase elukutse vastu läbi osalemise teadusprojektides, teaduspäevadel, töötubades, loengutel;
  • teadlane koolitunnis ja õppepäevad ülikoolides;
  • valikkursused gümnasistidele koostöös ülikoolidega;
  • õpilaskonverentside korraldamine;
  • teadust populariseerivad tegevused kogukonnas – nt üritus „Teadlaste Öö Viimsi Koolis“, „Teaduslabor“ 1. klassi õpilastele ja vanematele jne;
  • ettevõtete ja kooli koostöö arendamine jne.

Kontakt:
Teadmiskeskuse juht
Peeter Sipelgas
peeter@viimsi.edu.ee
Ruum C-107
6028 120

Koolikalender

Meie koostööpartnerid