Koostöö ülikoolidega

Koostööleping Tartu Ülikooliga
28. mai 2008. aastal oli meie kooli jaoks ajalooline päev, mil allkirjastati Viimsi Kooli ja Tartu Ülikooli vaheline koostööleping.

Sõlmitud koostöölepingu eesmärkideks on; 

  • parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates üldhariduskoolide õppetöösse ülikooli õppejõude, üliõpilasi (sh doktorante) ja tehnilist baasi; 
  • populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas; 
  • populariseerida loodus- ja reaalainete (eriti matemaatika) ning tehnoloogiliste distsipliinide õpetamist ja õppimist koolides; 
  • populariseerida õpetaja elukutset.

Koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga
6. oktoobril 2008 aastal toimus TTÜ-ga koostöölepingu sõlminud partnerkoolide
koostöövõrgustiku kohtumine, kuhu oli kutsutud osalema ka Viimsi Kool. Koosolekul arutati TTÜ ja partnerkoolide võimalikke koostöövaldkondi. Viimsi Kool sai kutse liituda partnerkoolide koostöövõrgustikuga, mis annab meile parimad võimalused tehnika-, loodus- ja täppisteaduste propageerimisel õpilaste hulgas, teha koostööd õppekavade arendamisel ning läbi TTÜ Avatud Ülikooli saavad vastava eriala õpetajad ennast täiendada ja kurssi viia kaasaja teaduse uusimate saavutustega. 26. jaanuaril 2009. a sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli ja Viimsi Kooli vaheline koostööleping.

Koostöövaldkonnad Tallinna Tehnikaülikooliga

  • Teadlikkuse ja huvi suurendamisele suunatud tegevused (loengud, külastused ja ekskursioonid TTÜ-s, populaarteaduslikud loengud koolis, teemapäevad koostöös õpetajatega, TTÜ Tehnoloogiakooli kursused/linnalaagrid õpilastele). 
  • Täiendkoolitused (tugi õpilastele riigieksamiteks ja kõrgkooli sisseastumiseksamiteks valmistumisel – eelõppeosakond, loodus-, täppis- ja tehnikateaduste õpetajate kursused TTÜ Avatud Ülikoolis). 
  • Arendustegevused (koostöö õppekavade arendamisel TTÜ õppejõududega, valik- ja vabaainete kursused TTÜ poolt pakutavates õppevaldkondades, õpilaste uurimustööde/teadustööde juhendamine TTÜ magistrantide, doktorantide ja õppejõudude poolt, kool-kõrgkool-ettevõte koostöö arendamine).

Koostöö Eesti Maaülikooliga
Kolmapäeval, 11. novembril 2009 kirjutasid Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt ja Eesti Maaülikooli prorektor Jüri Lehtsaar alla kahe õppeasutuse vahelise koostöö raamlepingule.

Koostöövaldkonnad Eesti Maaülikooliga

• Teadlikkuse ja huvi suurendamisele suunatud tegevused :
a. EMÜ õppimisvõimaluste tutvustamine – infotunnid Koolis, loengud, külastused, praktikumid ja ekskursioonid EMÜs
b. Huvi äratamine EMÜ õpetatavate valdkondade vastu – populaarteaduslikud loengud Koolis, teemapäevad koostöös Kooli ja õpetajatega, lingid partnerite kodulehekülgedele.
• Täiendkoolitused – õpetajate täiendkoolitus
Koduleht: http://www.emu.ee/

Koostöö Tallinna Ülikooliga
Neljapäeval, 31. märtsil 2011. aastal allkirjastasid Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska ja Viimsi Keskkooli direktor Leelo Tiisvelt kahe kooli vaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks koostöölepingu.
Koostöö peamiseks eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates Viimsi Keskkooli õppetöösse Tallinna Ülikooli õppejõude, üliõpilasi (sh doktorante) ja tehnilisi võimalusi ning ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas.
Koostöö avab mõlema poole jaoks mitmeid võimalusi – näiteks saavad ülikooli õppejõud ja tudengid pakkuda oma tuge Viimsi Keskkooli valikkursuste või uurimustööde juhendamisel, aidata korraldada ettevalmistuslaagreid olümpiaadideks valmistumisel või kaasata õpilasi ülikooli erinevatesse teadusprojektidesse. Ühtlasi aitab koostöö kaasa õpetajakoolituse arendamisele – Viimsi koolist kujuneks ülikooli tudengite jaoks hea pedagoogilise praktika baas.
Koduleht: http://www.tlu.ee

Koostöö Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga
Esmaspäeval, 16. jaanuaril 2012. a kirjutasid Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Peep Lassmann alla kahe kooli vahelise koostöö raamlepingule, mis annab koolimuusikale ja -teatrile senisest avaramad võimalused oma töö mitmekesistamiseks ja õpilaste annete arendamiseks.
Pooled teevad lepingu eesmärkide saavutamiseks koostööd järgmistes valdkondades:
Õpilaste arendamine
* õpilastele töötubade ja praktikumide korraldamine, kasutades sealhulgas akadeemia intellektuaalset ja materiaalset ressurssi;
* akadeemia õppejõudude ja üliõpilaste (eelkõige magistrantide ja doktorantide) külalisloengute, kontsertide, seminaride ja valikkursuste korraldamine;
* õpilaste uurimis- ja teadustööde juhendamise abistamine;
* huviringide juhendamine.www.ema.edu.ee

Koostööleping Eesti Kunstiakadeemiaga
Kolmapäeval, 30. mail 2012 allkirjastasid Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi kahe õppeasutuse vahelise koostöölepingu. Eesti Kunstiakadeemiast sai sellega 7 kõrgkool, kellega on sõlmitud koostöö arendamiseks raamleping.
Poolte koostöö eesmärkideks on:
a) rikastada põhi- ja gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates üldhariduskooli õppetöösse akadeemia õppejõude, üliõpilasi (sh doktorante, magistrante), kasutades selleks üldhariduskooli ja akadeemia tehnilist baasi;
b) populariseerida kunsti- ja disainiharidust, visuaalkultuuri valdkonda ja sellega seotud elukutseid Eesti ühiskonnas;
c) populariseerida kunstiõpetaja elukutset;
d) pakkuda harjutuskooli võimalust üldhariduskoolis kunstipedagoogika õppekaval akadeemias.

Õppeasutused teevad eesmärkide saavutamiseks koostööd järgmistes valdkondades:
a) õpilastele töötubade ja praktikumide korraldamine, kasutades sealhulgas akadeemia intellektuaalset ressurssi ja mõlema poole materiaalseid võimalusi;
b) akadeemia õppejõudude ja üliõpilaste (eelkõige magistrantide ja doktorantide) külalisloengute, näituste, seminaride ja valikkursuste korraldamine;
c) õpilaste loov-, uurimis- ja teadustööde juhendamise abistamine;
d) huviringide juhendamine;
e) õpilaste kaasamine akadeemia koostööprojektides, mis tegelevad keskkonna kunstilise kujundamise ja mõtestamisega;
f) akadeemia õppekavu ja vastuvõtutingimusi tutvustavate info- ja teemapäevade korraldamine;
h) akadeemia üliõpilastele üldhariduskoolis praktikavõimaluste loomine;
i) üldhariduskooli kaasamine akadeemia teadus- ja sihtrühma uuringutesse;
j) üldhariduskooli loovaineõpetajate kaasamine akadeemia kunstipedagoogika projektidesse.
www.artun.ee

Koolikalender

Meie koostööpartnerid