Huvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditionis

„Ainsad teadmised, mis midagi väärt on, on need, milleni ma jõuan omal jõul, tehes, mida mulle meeldib“. (Richard David Bach, 1936-…, „Illusioonid“, 1977).

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis ülesanneteks on:

  • noortes kultuuri-, humanitaar-, loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu huvi tekitamine, selle hoidmine ja sihikindel arendamine;
  • inspireeriva arengukeskkonna kaudu pakkuda võimalusi nii eneseteostuslikuks kui ka vaimseks arenguks teadushuviringides;
  • arendada noorte võõrkeelteoskusi ja kultuurilist maailmapilti;
  • korraldada teaduse vastu huvi tekitamiseks ning noorte loovuse ja annete avastamiseks erinevaid konkursse, võistlusi, teaduspäevi/laagreid ja projekte;
  • toetada tehnoloogilise arengu ja keskkonna jätkusuutlikkust ning piirkondlike traditsioonide arengut;
  • viia ellu teadus- ja tehnoloogiapakti tegevusi.

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis õppekavad
Rebase Ruudi loodusring (kood 150237)
Teadusring “Taibu” (kood 150238)
Robootika (kood 211043)
Arhitektuuriring “Ruum ja vorm” (kood 211037)
Animatsioonikursus “Teen ise multifilmi” (kood 150297)
Programmeerimine algajatele (kood 202305)
Multimeediaring (kood 150299)
Programmeerimisring “Püüton” (kood 211042)
Eksperimentaalne loodusteadus (kood 150301)
Matemaatikaring “Nupula” (kood 150302)
Huviring “Hiina keel ja kultuur” (kood 150303)
Huviring “Hispaania keel ja kultuur” (kood 202319)
Huviring “Kokandus algajale” (kood 202299)
Kunsti- ja meisterdamise ring (kood 150306)
Malering (kood 150307)
Näitering “Eksperiment” (kood 150309)
Näitetrupp “WILHELMIINE” (kood 211040)
Rockiring (kood 150317)
Rahvatantsuring (kood 150337)
Eesti rahvatants (kood 150338)
Muusikatuba (kood 150339)
Ansamblilaul (kood 188898)
Käsitööring (kood 188899)
Laste jooga (kood 188900)
Solistiõpe (kood 188906)
Muusikateater (kood 188903)
Matemaatikaring “Nuputaja” (kood 211039)
Matemaatikakursus “Eukleides” (kood 188902)
Nutikad matemaatikud (kood 188904)
Nutikad matemaatikud edasijõudnutele (kood 216805)
Rootsi keel ja kultuur (kood 188905)
Kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos” (kood 188915)
Küberkaitse (kood 202301)
Fotograafia (kood 202298)
Kosmosetehnika (kood 202300)
Ettevõtlus (202297)
Loovusring “Muinasjutud” (kood 202302)
Mehaanika ja elektroonika (kood 202303)
Õmblemine algajatele (kood 211041)
Matemaatikaring “Lisakursus põhikooli lõpetajale” (211038)
Ettevõtlusring “Edukas noor” (kood 216803)
Itaalia keel ja kultuur (kood 216804)
Õmblemine ja mood (kood 216806)
Poistekoor (kood 216807)
V-eelkooliealiste laste arendusring (224042)
Visuaalkultuuri ja kunstikursus “Nihkes küsimused” (223802)
Mõtte- ja lauamängude ring (244342)

Õppekorralduse alused
1. Õppekorralduse aluseks on pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud õppekavad.
2. Õppekava on alusdokument, kus on määratletud:
2.1. õppe-eesmärgis ja õppeaja kestus;
2.2. õpingute alustamise tingimused;
2.3. huvialade loend ja maht;
2.4. ainekavad;
2.5. huvialade valikuvõimalused ja tingimused;
2.6. õppeetappide ja huvikooli lõpetamise tingimused.
3. Õppetöö toimub üldhariduskoolide õppetegevusest vabal ajal.
4. Kooli õppeperiood kestab reeglina 1. oktoobrist kuni 31. maini.

Huvikooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine
1. Õpilane võetakse kooli vanema või seadusliku esindaja kirjaliku registreerimisavalduse alusel. Registreerimisavaldusi saab esitada uueks õppeperioodiks jooksva kalendriaasta 25. septembriks või vabade kohtade olemasolul õppeperioodi jooksul.
2. Otsuse kooli vastuvõtu kohta teeb kooli juhataja.
3. Vanema või seadusliku esindaja vahel sõlmitakse leping.
4. Õpilane arvatakse koolist välja:
4.1. vanema või seadusliku esindaja kirjaliku sooviavalduse alusel vähemalt 30-päevase etteteatamisajaga;
4.2. vanema ja kooli vahel sõlmitud lepingu rikkumisel.
5. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus:
6. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

Õppemaksu tasumise tingimused ja kord
1. Õppemaks tasutakse üldjuhul kaheksa kuu eest, perioodil 1. oktoober kuni 31. mai.
2. Õppemaks tasutakse jooksva kuu 15. kuupäevaks lepingus märgitud arveldusarvele, märkides maksekorralduse selgitusse õpilase koostöölepingu numbri, õpilase ees- ja perekonnanime, makstava(d) kuu(d).
3. Õppemaksu võib tasuda igakuiselt, poolaasta või õppeaasta kaupa.
4. Õppemaks on püsitasu, mida tuleb maksta ka juhul, kui õpilane on huviringist puudunud.
5. Õppemaksu peatmise aluseks on vanema või seadusliku esindaja kirjalik sooviavaldus, mis esitatakse e-posti aadressile peeter@viimsi.edu.ee.
5.1. huvikoolist lahkumisel kuulub tasumisele jooksva kuu õppemaks;
5.2. huvikoolist lahkumisel kuulub tagasimaksmisele ettemaksuna tasutud õppemaks, va sooviavalduse esitamise kuu.
6. Õppemaksu ei muudeta õppeperioodi jooksul.
7. Õppemaksust kedagi ei vabastata. Õppemaksu soodustust on võimalik taotleda juhul, kui õppemaksu(de) summa pere kohta ühes kuus ületab 50 (viiskümmend) eurot või kui perel on majanduslikult raske olukord.
7.1. soodustuse saamiseks esitab vanem või seaduslik esindaja kooli juhatajale motiveeritud taotluse;
7.2. soodustuse andmise või mitteandmise otsuse võtab vastu MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis juhatus.

Asukoht: Huvikool Teadmiskeskus Collegium Eruditionis tegutseb Viimsi Koolis Randvere tee 8, Haabneeme Koolis Randvere tee 18, Randvere Koolis Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4, Püünsi Koolis Kooli tee 33 ja Kindluse Koolis Roheluse tee 4. 

Koostööpartnerid: 

Kontakt: 
Peeter Sipelgas (C-107)
e-post: peeter@viimsi.edu.ee
Telefon: +372 51940 219

Koolikalender

Meie koostööpartnerid