Erasmus+

Viimsi Kooli Erasmus+ projekttegevus

Viimsi Kool osaleb Erasmus+ programmis alates 2022 aastast ka koos õpilastega, pakkudes õpilastele põnevaid ja harivaid rahvusvahelisi väljakutseid.

2019/2020 aasta Erasmus+ projekt “Koostöine õppimine”

Muutunud õpikäsitus eeldab muutunud mõtteviisi, uusi ja uuenenud õpetamis- ning õppimismeetodeid ning teistsugust lähenemist koolijuhtimisele. Muutunud õpikäsituse juurutamisega räägitakse palju õpilase individuaalsusest ja individuaalse arengu toetamisest, samuti õppe huvitavamaks muutmiseks, et säiliks õpimotivatsioon ja õpihimu. Õpilase toetajaks on koolis esmajoones õpetaja ning et eespool kirjeldatud ootusi täita, on vaja kooli töötajate endi pädevuste tõsta ning motivatsiooni hoida, sest kõik muutused saavad alguse inimesest endast. Muutused on võimalikud, kui töötajatele pakutakse võimalusi heade praktikate kogemiseks ja oskuste järjepidevaks arendamiseks.

Antud projekt kannab endas ideed õpetajast kui muutustele avatud õppijast, kes omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid 21. sajandi ootustele vastava õpilase kujundamiseks. Seega on projekti üldine eesmärk seotud meie visiooniga – suurendada õppijate õpihimu ja koolirõõmu läbi muutunud õpikäsituse juurutamise. Seetõttu on ka Viimsi Kooli olulisemad parendusvaldkonnad seotud töötajate pädevuste tõstmisega, mis võimaldaksid tõsta õppekvaliteeti ning positiivseid hoiakuid iga õppija arendamiseks.

Eelnevaga seoses on Euroopa-suunalise õpirände eesmärgid:
-suurendada töötajate oskusi ja pädevusi muutunud õpikäsituse rakendamisel õppija arengu toetamiseks (sh IKT vahenditega, õuesõppe kaudu, kriitilise mõtlemise arendamine, projektõpe jne);
-arendada õpetajate didaktilisi oskusi õpilaste (sh HEV õpilaste, immigrantide) õpetamisel ning diferentseerimisel ning loovuse arendamisel;
-õpilasele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomine klassiruumis ja organisatsiooni tasandil, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskusi, enesereflektsiooni ja loovat eneseväljendust.
-töötajate praktiliste oskuste arendamine kooli kvaliteedi tõstmiseks (programmeerimine, projektijuhtimine)

Ülalnimetatud eesmärgid saavutatakse sel aastal tänu töövarjuprojektil osalemisega erinevate riikide partnerkoolides. 2018/2019 õppeaasta jooksul lähetatakse 30 Viimsi Kooli töötajat 5-de riiki. Partnerkoolid asuvad Hispaanias, Islandil, Taanis, Sloveenias, Saksamaal ning Soomes. 

Head õppimist meie õpetajatele! 

Töövarjutamiste kokkuvõtted

 Töövarjutamiste kokkuvõtteid võite lugeda siit:

Koolikalender

Meie koostööpartnerid