Erasmus+

Viimsi Kooli Erasmus+ projekttegevus

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla loob sünergiat ja soodustab hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd. 

Viimsi Kool on olnud aktiivne osaleja Erasmus+ programmis juba aastast 2016. Oleme Erasmus+ akrediteeringuga kool ning saanud iga aastaselt rahastust osalemaks rahvusvahelistel õpirännetel üle kogu Euroopa. Alates 2022 aastast osaleb Viimsi Kool Erasmus+ programmis ka koos õpilastega, pakkudes õpilastele põnevaid ja harivaid rahvusvahelisi väljakutseid, arendada keele- ning suhtlemisoskust ning avardada maailmapilti. Tänaseks on õpilased käinud juba partnerkoolidel külas ühisprojekte loomas Iirimaal, Soomes, Kreekas, Hispaanias, Tšehhis, Horvaatias, Põhja-Makedoonias ning ees on ootamas uusi õpirändeid. Ka Viimsi Kooli õpetajad on aktiivsed töövarju õpirännetel osalemisel ning igal aastal saanud võimaluse erinevate riikide partnerkoolide igapäeva tööd seirata ja parimatest praktikatest õppida. 

2019/2020 aasta Erasmus+ projekt “Koostöine õppimine”

Muutunud õpikäsitus eeldab muutunud mõtteviisi, uusi ja uuenenud õpetamis- ning õppimismeetodeid Muutunud õpikäsitus eeldab muutunud mõtteviisi, uusi ja uuenenud õpetamis- ning õppimismeetodeid ning teistsugust lähenemist koolijuhtimisele. Muutunud õpikäsituse juurutamisega räägitakse palju õpilase individuaalsusest ja individuaalse arengu toetamisest, samuti õppe huvitavamaks muutmiseks, et säiliks õpimotivatsioon ja õpihimu. Õpilase toetajaks on koolis esmajoones õpetaja ning et eespool kirjeldatud ootusi täita, on vaja kooli töötajate endi pädevuste tõsta ning motivatsiooni hoida, sest kõik muutused saavad alguse inimesest endast. Muutused on võimalikud, kui töötajatele pakutakse võimalusi heade praktikate kogemiseks ja oskuste järjepidevaks arendamiseks.

Antud projekt kannab endas ideed õpetajast kui muutustele avatud õppijast, kes omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid 21. sajandi ootustele vastava õpilase kujundamiseks. Seega on projekti üldine eesmärk seotud meie visiooniga – suurendada õppijate õpihimu ja koolirõõmu läbi muutunud õpikäsituse juurutamise. Seetõttu on ka Viimsi Kooli olulisemad parendusvaldkonnad seotud töötajate pädevuste tõstmisega, mis võimaldaksid tõsta õppekvaliteeti ning positiivseid hoiakuid iga õppija arendamiseks.

Eelnevaga seoses on õpetajate Euroopa-suunalise õpirände eesmärgid:
-suurendada töötajate oskusi ja pädevusi muutunud õpikäsituse rakendamisel õppija arengu toetamiseks (sh IKT vahenditega, õuesõppe kaudu, kriitilise mõtlemise arendamine, projektõpe jne);
-arendada õpetajate didaktilisi oskusi õpilaste (sh HEV õpilaste, immigrantide) õpetamisel ning diferentseerimisel ning loovuse arendamisel;
-õpilasele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna loomine klassiruumis ja organisatsiooni tasandil, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskusi, enesereflektsiooni ja loovat eneseväljendust.
-töötajate praktiliste oskuste arendamine kooli kvaliteedi tõstmiseks 

Head õppimist meie õpetajatele! 

Koolikalender

Meie koostööpartnerid