KiVa programm

KiVa (Kiusamisvaba) programm:

1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit;
2) kaasab kõik osapooled: kooli personali, õpilased, lapsevanemad;
3) programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta kiusamisele.

Soome ja teiste riikide kogemus näitab, et pärast KiVa programmi rakendamist on osalevates koolides vähenenud kiusamise sagedus erinevate kiusamise vormide osas, vähenenud on õpilaste ärevus ja depressiivsus ning õpilaste koolist väljalangevus, suurenenud on kooli meeldimine ja õpilaste õppeedukus, paranenud on suhtekliima kaaslastega. Uuringutest KiVa tõhususe kohta saate lugeda www.kivaprogram.net

A-korpuse seintel on KiVa plakatid, mis aitavad õpilastele meelde tuletada, et kiusamisel meie koolis kohta ei ole. 

KiVa tegevust koolis ja SA Kiusamisvaba Kool koordineerib ning pideva kiusamise juhtumeid lahendab koostöös klassijuhatajate ja tugispetsialistidega KiVa meeskond, mida juhib Evelin Õunap.

KiVa-tiimi liikmed 2022/2023 õa:  

 • Evelin Õunap, Eve Ott, Karoliyna Pekkenen , Katrin Malm, Maris Esko, Margit Laanisto ja Karin Meikas.

Kui on tekkinud kiusamisjuhtumi kahtlus, informeeritakse sellest kooli töötajat, kes täidab eeluuringu ankeedi.

 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei käsitleta kiusamisena, lahendab klassijuhataja või sotsiaalpedagoog.
 • Kiusamisjuhtumid lahendab KiVa-tiim programmis ettenähtud meetoditega. Toimuvad eravestlused kiusatava(te)ga, kiusaja(te)ga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus kiusatava(te)ga, järelvestlus kiusaja(te)ga, kiusatava soovi arvestades rühmavestlus kiusaja(te) ja kiusatava(te)ga.
 • Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks käitumiseks. Järelvestlusel kontrollitakse varasemalt tehtud kokkulepetest kinnipidamist ning kas kiusamine on lõppenud.
 • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutatakse astmelisi mõjutusmeetodeid:
  • 1. aste – individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks. Peale vestluse toimumist informeeritakse vanemaid kirjalikult;
  • 2. aste – vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga;
  • 3. aste – ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppealajuhataja või direktori juures;
  • 4. aste – juhtumi üleandmine politseile.
  • Järgmist astet rakendatakse juhul, kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või kui need pole andnud tulemusi. Kõik vestlused dokumenteeritakse ning olukorrast informeeritakse lapsevanemat või õpilase seaduslikku esindajat.

Lapsevanematele jagatakse miniõpikud, mis on ka saadaval veebis https://eesti.kivaprogram.net/parents-guide/

KiVa tundides käsitletavad teemad

I kooliaste (1. moodul): 
1.Tutvumine
2.Tunded
3.Meie klass – siia kuuluvad kõik
4.Erinevus on rikkus
5.KiVa koolis ei kiusata kedagi
6.Me ei ühine kiusajatega
7.Laps, keda kiusatakse, vajab sinu tuge
8.Mina ennast kiusata ei lase!
9.Kirjandus tund
10.KiVa leping 
II kooliaste (2. moodul): 
1.Austus on kõigi jaoks
2.Grupis
3.Tunne kiusamine ära
4.Kiusamine varjatud kujul
5.Kiusamise tagajärjed
6.Rühma osalemine kiusamises
7.Ühine vastuseis kiusamisele
8.Mida teha, kui mind kiusatakse?
9.KiVa kool – teeme koos!
10.Kuidas meil läheb? 
III kooliaste (3. moodul): 
“Start” sessioon;
1. teema – grupisisene suhtlus;
2. teema – mina ja teised;
3. teema – kiusamise vormid ja mehhanismid;
4. teema – kiusamise tagajärjed ja vastupanu; 

Koolikalender

Meie koostööpartnerid