Püünsi kool

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvialaringid Püünsi Koolis 2023/2024 õppeaastal

Matemaatikaring “Nupula”

Programmeerimine algajatele

V-eelkooliealiste laste arendusring

Matemaatikaring “Nupula”

Huviringi ei avata 2023/2024 õppeaastal

Matemaatikaring „Nupula“ eesmärgiks on anda õpilastele rohkem baasteadmisi reaalalal, mis suunab õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt. Ühendades elu erinevad valdkonnad matemaatikaga, hakkab õpilane rohkem tajuma matemaatilist maailma enda ümber, mis arendab loogilist mõtlemist ja parandab lahenduste leidmise oskust. Mida rohkem õpilane areneb ja teadmisi omandab, seda avatum on ta kõigele uuele – väljakutsetele ja lahendustele. Igas tunnis on koostegutsemist kui ka iseseisvaid ülesandeid, mille kaudu näeme, kuhu õpilane on arenenud ja mis talle kõige rohkem meeldib ning sobib. Tutvume kujundite, numbrite ja kõige muu huvitavaga ning läheneme matemaatikale mänguliselt. Huvilistel on võimalik osaleda vähemalt kord õppeaastas matemaatikavõistlusel “Nuputaja”.

Keda ootame osalema?
Algastme (1.-2. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe aasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 13.25 – 14.10

Kus toimub?
Püünsi Kooli klassiruumis 201.

Õppemaks
Matemaatikaringi “Nupula” kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE242200221064825398 iga kuu 15. kuupäevaks. Maksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine
1. klassidhttp://www.eformular.com/sipelgas/nupulapyynsi.html

2. klassid: http://www.eformular.com/sipelgas/nupulapyynsi2.html

Ringi juhendaja:
e-post:

Programmeerimine algajatele

Ring keskendub programmeerimise algtõdede õppimisele läbi animatsiooni ja mängude. Õppimisel kasutame programmeerimiskeelt (-keskkonda) Scratch (vabavara). Scratch on uue põlvkonna graafiline programmeerimissüsteem, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti omandada programmeerimise põhimõtted ning tüüpilised vahendid ja tegevused, mida kasutatakse ka tavapärastes tekstipõhistes programmeerimiskeeltes.

Scratchis pannakse programm kokku käsuplokkidest hiire abil.
Ring arendab õpilaste loogilist ning algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide lahendamisele. Õpilased omandavad ka programmide silumise ja testimise vilumuse.

Keda ootame osalema?
Alg- või põhiastme (2.-3. ja 4.-6. kl) programmeerimisest huvitatud õpilasi.

Õppekava maht
60 akadeemilist tundi, mis on jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust

Kus toimub?
Püünsi Koolis

Õppemaks
Programmeerimine algajatele kuutasu 15 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE222200221064825628 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:

Ringi juhendaja
: Annabel Tsarjov
e-post: annabel.tsarjov@pyynsi.edu.ee 


V-eelkooliealiste laste arendisring

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.
V-eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

Keda ootame osalema?
Eelkooliealisi õppijaid (6- ja 7-aastased). Grupi suurus kuni 16 õpilast.

Õppekava maht
96 akadeemilist tundi

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust aprillikuu lõpuni teisipäeviti kell 14.00 – 16.00.

Kus toimub?
Püünsi Koolis.

Õppemaks
V-eelkooliealiste laste arendusringi õppemaks 55 eurot tuleb maksta MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis a/a Swedbangas EE032200221064825194 iga kuu 15. kuupäevaksMaksekorralduse selgitusse tuleb kindlasti märkida koostöölepingu number, õpilase ees- ja perekonnanimi, makstava(d) kuu(d) ja viitenumber.

Registreerimine:
1. grupp http://www.eformular.com/sipelgas/eelkoolpyynsi.html
2. grupp http://www.eformular.com/sipelgas/eelkoolpyynsi2.html

Koolikalender

Meie koostööpartnerid