Tugiteenused

Viimsi Koolis on järgmise tugispetsialistid ja nende pakutavad tugiteenused:

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (tugiteenuste juht)

 • Kaardistab koostöös tugispetsialistide, aineõpetajate ja klassijuhatajatega info HEV õpilaste kohta koolis.
 • Kutsub kokku ümarlauad (tugispetsialistide infovahetamiseks, HEV õpilase sobiva õppevormi või tugiteenuse määramiseks, rakendatud tugiteenuste tagasiside saamiseks).
 • Koordineerib koolisiseste tugimeetmete rakendamist.
 • Jälgib rakendatud tugimeetme tulemuslikkust.
 • Haldab HEV õpilasega seotud dokumentatsiooni.
 • Tutvustab vajadusel tugisüsteemi tööd lapsevanemale. 
 • Juhib oma kooliastme tugimeeskonda

Sotsiaalpedagoog

 • Teeb koostööd klassijuhataja ja teiste tugispetsialistidega.
 • Jälgib õpilaste põhjuseta puudumisi/hilinemisi ning tegeleb korra ja õigusrikkumistega.
 • Koordineerib tunnirahuklassi tööd.
 • Toetab kooli ja kodu koostööd.
 • Viib läbi individuaalset nõustamist (õpilane, õpetaja, lapsevanem/hooldaja) ja grupinõustamisi klassides.
 • Ennetab ja otsib lahendusi sotsiaalsetele probleemidele(sõltuvusained, koolivägivald, koolikohustuse täitmine, õigusrikkumised), vajadusel kaasab spetsialiste väljaspoolt kooli.

Koolipsühholoog

 • Pakub tuge psühholoogiliste probleemide lahendamisel (suhete probleemid, probleemid peres, käitumisprobleemid, kohanemisraskused, toimetulek ärevuse, hirmude ja koolistressiga).
 • Aitab arendada õpioskusi, tõsta õpimotivatsiooni.
 • Teavitab erinevate abi ja info saamise võimalustest.
 • Suunab vajadusel edasi teiste spetsialistide juurde koolis (sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog) või väljaspool kooli (psühhiaatrid, psühhoterapeudid).
 • Koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja viib läbi sekkumisi

Õpilasena võid pöörduda koolipsühholoogi juurde abi saamiseks:

 • kui Sul on raskusi õppetöös edasijõudmisel
 • kui Sind või kedagi teist kiusatakse
 • kui Sul on kadunud soov koolis käia
 • kui Sul on keerulised suhted vanemate, sõprade, klassikaaslaste või õpetajatega
 • kui Sul on raskusi valikute ja otsuste tegemisel
 • mõne muu mure või rõõmu puhul, mida soovid jagada

Koolipsühholoogi poole võivad pöörduda õpetajad ja koolipersonal nõustamise saamiseks.

Kõigis kooliastmetes on koolipsühholoogi nõustamise tugevaks suunaks koostöö õpilase perega. Selles vanuses on lapsed veel väga sõltuvad pere süsteemist ning seetõttu on hea leida lahendusi üheskoos.

Eripedagoog

 • Töötab õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt suunatud õpilasega individuaalselt.
 • Selgitab välja õpilase hariduslikud erivajadused.
 • Planeerib erivajadusega õpilase õppetegevust.
 • Viib läbi erivajadustega õpilaste individuaal- ja rühmatunde.
 • Kasutab vastavalt õpilase erivajadusele sobivat õppemetoodikat.
 • Pakub õpilastele, klassi- ja aineõpetajatele ning lapsevanematele vajaminevat tuge ja koostööd.
 • Tagasisidestab töö tulemused.
 • Kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste.

Logopeed

 • Uurib õpilaste suulise- ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja logopeedilist õpiabi vajavad õpilased.
 • Viib läbi logopeedilisi õpiabitunde.
 • Tundides kasutab erinevaid õppemeetodeid laste kuulamis- ja tähelepanuoskuse, suulise väljendusoskuse ning lugemis-ja kirjutamisoskuse arendamiseks.
 • Teeb koostööd kooli tugisüsteemi, õpetajate ja lapsevanematega.
 • Konsulteerib vajadusel lapsevanemat, õpetajat, õpilast.
 • Annab tagasisidet töö tulemuslikkuse osas. Vajadusel kaasab teisi tugispetsialiste.

Õpiabirühma õpetaja

 • Viib läbi õpiabitunde õpilastele, kellel on ainealased raskused või välja kujunemata õpioskused ja kes vajab lisaks aineõpetaja abile toetavat õppekorraldust.
 • Planeerib õpilasele jõukohased tööeesmärgid.
 • Kasutab õpilase tasemele vastavat õpetamismetoodikat.
 • Teeb koostööd tugispetsialistide ja aineõpetajatega.

Abiõpetaja

 • Abiõpetaja on toeks erivajadustega õpilastele.
 • Abistab igapäevaselt hariduslike erivajadustega õpilasi individuaalselt ja/või õppetundides koostöös õpetajaga.

Õppekorralduslikud tugiteenused

Õpituba:

 • Õpituppa suunatakse õpilane vastavalt õpitulemustele klassi- või aineõpetaja soovitusel.
 • Õpitoas arendatakse õpioskusi ja õpivilumusi.
 • Õpituba on avatud pärast õppetunde orienteeruvalt kaks tundi.
 • Õpituba on tugimeetmena õpituppa suunatud õpilasele kohustuslik.

 Tunnirahuklass:

 • Tunnirahuklassi suunatakse õpilane, kes rikub tunnirahu reegleid.
 • Tunnirahuklassi suunatakse õpilane kindla tunnitööga.
 • Õpilane töötab tunnirahuklassis iseseisvalt, aga on tunnirahuklassi õpetaja jälgimisel.
 • Õpilasel on kohustus tehtud töö esitada aineõpetajale.

 Järeltööde tegemise klass:

 • Õpilasel on võimalus kaks korda nädalas (reedel 14:00-16:00, trimestri lõpus ka teisipäeviti) käia järeltöid tegemas selleks ettenähtud ruumis.
 • Järeltöö tegemiseks lepib õpilane eelnevalt aineõpetajaga kokku töö sisus.
 • Isiku tuvastamiseks on õpilasel kaasas õpilaspilet.
 • Õpilane võtab töö tegemiseks kaasa aineõpetajaga kokku lepitud vahendid.
 • Töö sooritamiseks lubatud õppevahendid on kirjas õpilase tööl.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid