PÕHIVÄÄRTUSED, MISSIOON JA VISIOON

Viimsi Kooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks.

Viimsi Kooli missioon on ühtse ja toetava kooliperena võimaldada õppijale parimat võimetekohast arengut ja haridust.

Viimsi Kooli moto on „VIIMSI KOOL – KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL“.

Viimsi Kooli väärtused. Oma visiooni elluviimiseks lähtume järgmistest kokkulepitud väärtustest: koostöö, hoolivus, vastutus, turvalisus, ettevõtlikkus, areng. Kuue kokkulepitud väärtuse kandmist toetavad koolipere poolt nimetatud ülejäänud väärtused (joonis 1).

Koolikalender

Meie koostööpartnerid