2.-9.klass ja koolist lahkumine

Õpilaste 2.-9. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem koolile avalduse koos ankeetandmetega, lisades järgmised dokumendid:
• lapsevanema (hooldaja) isikut tõendav dokument
• õpilase isikut tõendav dokument
• väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust
• eelmise kooli direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat ning hinneteleht, kui koolivahetus toimub õppeaasta keskel
• lapse tervisekaart

Välisriigist tulnud õpilase puhul tuleb esitada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri. Millises klassis välisriigist tulnud õpilane õpinguid jätkab, otsustab õppenõukogu.

Koolist lahkumine

Õpilase koolist väljaarvamiseks enne selle lõpetamist, esitab seaduslik esindaja kooli kantseleis lahkumisavalduse. Õppeaasta keskel lahkumise korral, tuleb õpilasel tagastada raamatukogule õpikud ja laenutatud raamatud ning kapivõti (selle olemasolul).
Kool väljastab avalduse alusel: 
• ametliku väljavõtte õpilasraamatust
• väljavõtte õpilase tervisekaardist
• klassitunnistuse ja vajadusel hinnetelehe jooksvate hinnetega.

Avaldusi saab esitada kooli kantseleis selleks kohaldatud arvutis.
Kantselei on koolipäevadel avatud kell 8.00 – 16.00.
Suveperioodil ja koolivaheaegadel kell 9.00 – 12.00.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid