2015-2016

2015. aastal käivitusid  igas õppehoones ja igas kooliastmes uued rahvusvahelised projektid (Nordplus, Comenius, ESTIC); mille tegevusse oli kaasatud palju õpetajad. Igal koolil jätkusid  aastatega väljakujunenud koostöö Viimsi valla asutustega nagu Viimsi SPA, Viimsi Kino, Viimsi Lihatööstus, ShiShi, Viimsi Peokeskuse ,  Rannarahvamuuseumi, Laidoneri mõisa, Püha Jaakobi kirikuga. Iga aastaga tuli uusi tegemisi juurde , mida õpetajad said siduda oma töökavadega. Näiteks  (nt ICT in USE projekt arvutiõpetuses, 7. klassi valikaines, KIK projektid, kontsertide sarjad klassiastmetele lähtuvalt muusika ainekavast, traditsiooniliselt käisid 10.klassid mõisamuusika sarjal.

Uuendati loovtöö korraldamise juhendit. Rõhuasetus viidi sellele, et õpilane valis teema oma huvist või hobist lähtuvalt. Suures osas uurimuslikud tööd asendusid praktilistega. Tööde tulemusena on korraldatud kontserte, loodud kokaraamatuid, ehitatud mööblit, kajake, peetud reisiblogi jmt.

Loodi kooliastmepõhine tugisüsteem, aitas paremini märgata õpilaste erisusi.

Ilusaks ja pikki aastaid kestnud traditsiooniks oli sõrmustepidu, mida peeti kooli aatriumis.

Sõrmustepidu 2015

Sel aastal lavastati taaskord Viimsi Kooliteatris „Helisevat muusikat“, kus osades meie kooli õpetajad, õpilased ja vilistlased. Osales 78 õpilast ja 50 täiskasvanut.

Projekt sündis taaskord koostöös Viimsi Muusikakooliga. Kokku mängiti koos lisaetendustega 11 etendust ja see pälvis Viimsi Kooli kui ka Viimsi valla poolt „Aasta Tegu 2015“ auhinna.

Teadmiskeskus Collegium Eruditionisest sai pilootprojekti EESTI 2.0 liige, mille eesmärgiks on inspireerida koolinoori valima tehnoloogiapõhist tulevikku.

„Eksperiment„ festivalil InterTWINed Gelsenkirchenis.

Alates sellest aastast tähistatakse raamatukogus sõbrapäeva – Pimekohting raamatuga.

Lisaks hakkati novembris osa võtama Põhjamaade raamatukogunädalast. Endiselt toimuvad Igal aastal kohtumised kirjanikega, külas on käinud näiteks – Mika Keränen, Aino Pervik, Piret Raud, Margus Karu, Kätlin Kaldmaa, Contra, Indrek Hargla, Kristiina Kass, Indrek Koff, Jaanus Vaiksoo, Heiki Vilep, Helga Nõu jne.

Urmas Paet raamatukogus andmas autogrammi kuulsuste postile.

2016. Viimsi Kool sai 150 aastaseks. Juubelit tähistati väärikalt. Teiste ürituste seas toimus ka vilistlaskonverens.

Koostati uue õppekava, mis lähtus uuendatud riiklikest õppekavadest, kaasati erinevaid osapooli (õpetajate, õpilasesinduse, lapsevanemate, vanematekogu kaudu). Kokku lepiti õppekava rakendamist toetavates tegevustes (Stuudiumis hindamise kirjeldamine ning kontrolltööde õpitulemuste nimetamine) ja õppetöö mitmekesistamises (õppekäigud igale klassile, erinevate õpetamismeetodite kasutamine – ümberpööratud klassiruum, nutiseadmete kasutamine õppetöös). Õppetööd lõpetaval ülekoolilisel projektinädalal toimusid eesmärgistatud õppekäigud, koristuspäev, õpilaskonverents 7.- 11. klassi õpilastele, kus presenteeriti huvitavamaid loovtöid. Analüüsiti hindamissüsteemi muudatusi lähtuvalt muutunud õpikäsitusest. Uuendati loovtööde korraldamise juhendit.

Hilisem analüüs näitas, et õpijõudlus kasvas, sest  õpilastele oli loodud õppimist toetavam õpikeskkond ühtlasema tasemega keelerühmades.

Loodi järeltöödeklassi formaat ja see andis õpetajale rohkem võimalusi õpilasi ainealaselt konsulteerida ja õpilastel oli võimalus järeltööd sooritada sobivas keskkonnas ja paindlikuma ajakasutusega.

Sügisel alustati 1.- 6. klassides KiVa programmiga, viidi läbi KiVa tunde ning tegutses 5-liikmeline KiVa tiim juhtumite lahendamiseks.

Viimsi Kool osales 2016-2018 kujundava hindamise õpikogukonnas mitme kooliga, et üle Eesti edendada õpilast toetavat hindamist. 2016/17 õa projekt kandis nimetust „Kujundava hindamise  rakendamise toetustegevused üldhariduskoolides“, 2017/18 õa projekt „Kujundava hindamise rakendamise jätkutoetustegevused üldhariduskoolidele“.

Loodi Huvikool Collegium Eruditionis Peeter Sipelga pikkade aastate töö tulemusena ja tänaseks osaleb ( 2019 ) sealsetes huviringides üle 1000 Viimsi valla noort vanuses 7.-19. eluaastat. Õpilased saavad oma andeid arendada 32 erineval õppekaval. Huviringid tegutsevad Viimsi, Haabneeme, Randvere ja Püünsi Koolis. Oleme kasvanud osalejate arvult üheks suurimaks teadushuvihariduse pakkujaks Eestis ja meil on suur rõõm, et võimaldatud tegevustest saavad osa paljud Viimsi valla noored.Lisaks mitmekesisele teadushuviharidusele, on teadmiskeskus loonud terve rea põnevaid väljundeid teadusandekatele õpilastele: leiutajatekonkurss, Viimsi valla programmeerimisvõistlus Viimsi progeja – kood on põnev kasulik, inseneriülesannete lahendamise võistlus, Viimsi valla lahtised matemaatikavõistlused 3. klassidele, koolidevahelised mälumängumeistrivõistlused, animafilmide konkurss jne.

Andekad noored muusikud aga moodustasid suurepärase koolibändi, mis tegutseb edasi Viimsi Gümnaasiumis ja küllap jääb püsima ka peale selle lõpetamist.

Teadmiskeskuse Collegium Eruditionis tegevus loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna tutvustamisel on pälvinud aastate jooksul mitmeid riiklikke tunnustusi ja 2016. aastast on Teadmiskeskus Collegium Eruditionis Eesti Teadushuvihariduse Liidu asutaja.

Viimsi valla uue staadioni avamiseks korraldas meie kool koostöös kõigi valla laulukooride ja tantsurühmadega viimasel koolipäeval tantsuetenduse “Sa tule nüüd…”, kus osales 300 õpilast ja 50 täiskasvanut. Kas sel aastal tuli Viimsi valla kultuuritegu 2016 tiitel meile.

Alguse sai uus tore festival „Väike Lava“, kust võtsid osa algklasside lapsed üle vabariigi ning nüüd on temast kujunenud armas traditsioon, alternatiiviks maakondlikele ja riigifestivalidele. 

Näitetrupid “ Wilhelmiine“ ja „Eksperiment“ tulid Kehrast koju Grand Prixga.

Eriliselt tubli oli ka näitering Eksperiment, kes esindas Põhja-Euroopat festivalil World Festival of Children`s Theatre Kanadas. Sinna valiti osalema 21 lavastust tervest maailmast.
Ilmus koolileht Viimsi Majakas ja meie kooli tüdrukud tulid rull- iluuisutamises Eesti meistriks.

Koolikalender

Meie koostööpartnerid