2005

2005. õppeaasta alguses loodi ainenõukogude asemele õppetoolid. Kohe toimusid õppetoolide (eesti keele ja meedia, inglise keele, B- ja C-võõrkeelte, reaal-, keskkonna- ja oskusainete) koosolekud, kus kavandati eelseisva õppeaasta tööplaanid. Projektidele ja üritustele valiti sobivad vastutajad. Suur osa vastutajaid olid seotud ainealaste üritustega, kuid plaani võeti ka kooli traditsioonilisi üritusi, kus sai igaüks abiks olla või osaleda.

 Õpetajad Sirje Vigla, Marika Seppor, Rein Ruus, Rines Takel

Nendeks olid: aktused, huvitegevuse infolaat ja turvalisuse päev, heategevuslik jõululaat, jõulupeod, jõulu- ja kevadnäitus, omaloomingunädal, spordipäevad, kevadkontsert, kooli lauluvõistlus „Sinilind“, noorte jalgratturite koolitus, pereõhtud, luulevõistlused, etluskonkursid, kõnevõistlused, viktoriinid, õppereisid, õpitoad, õpilasvahetused, muuseumi-, teatri- ja kinokülastused.

Igal aastal korraldati Aasatalõpu Ball õpetajatele, vilistlastele ja lastevanematele

Alguse sai Viimsi Kooli Kogemuste Koda, mis oli oluline organisatsiooni  sisekoolitusvorm. Eesmärgiks oli pakkuda eelkõige pedagoogidele võimalust olla ise koolituse läbiviijaks.  

Käsitööõpetaja Kai Sikemäe tööhoos.

Ka õppijat toetav hindamine tuli Viimsisse sellisel ajal, kui vabariigis sellest palju juttu ei olnud. Nüüd on see üldine ja nii-öelda kohustuslik.  

Lisaks loodi tugikeskus, mida asus juhtima Lemme Randma. Tugikeskuse eesmärgiks oli leida erinevate spetsialistide vahel koostöövõimalused ning tagada toimiv võrgustik nii kooli kui omavalitsuse tasandil. Tugikeskus panustas töösse klassikollektiividega, tegeles õpilaste omavaheliste suhetega ja grupi kui meeskonnaga. Mõni aeg hiljem alustas pilootprojektina õpituba 4.-7. klasside õpilastele, mis õigustas ennast igati.

Käiku läksid postiloendid (listid) struktuuriüksustele ning klasside lastevanematele. Need võimaldasid omavahel kiiresti suhelda ja võeti kohe ka omaks. Kooli raamatukogus algas teisest poolaastast raamatute elektrooniline laenutamine. Õppeaasta lõpuks oli koolis kokku 102 arvutitöökohta ja 14 printerit. Kõik kooli arvutid olid ühendatud kooli lokaalvõrku ning internetti.

Jätkus töö uue kooli brändiga, sõnastati kooli visioon, missioon, väärtused, loodi märk ja logo, mis sisaldas kõigi poolt armastatud nelja ürgelementi oma värvidega: õhk – taevasinine, maa – leheroheline, vesi – mereroheline, tuli – tulipunane.

Koolil oli neli kooliastet ja igaüks vastas ühele ürgelemendile, mis sobis vastava astme õpilaste eale iseloomulike tunnusjoontega.

Samal aastal alustas tantsimist õpetajate rahvatantsurühm Merike Ennomäe eestvedamisel ja Maido saare juhendamisel. Tantsurühm kannab nime „Vigurvänt Õõps“ ja tegutseb tänaseni, võttes järjepidevalt osa tantsupidudest.

Õpilaste eestvedamisel toimus klassidevaheline moeshow „Riidepuu 2005“. Osavõtjaid oli esmakordse ürituse kohta üllatavalt palju, oma kollektsiooniga tuli välja viis võistkonda. Lisaks sõrmustepeole koolis korraldati viimasel koolipäeval abiturientidele Viimsi mõisas esmakordselt ka „Lõpukellaball“. Ka sellest peost sai pikaajaline traditsioon, mis jätkub tänaseni, nüüd juba Viimsi Gümnaasiumis.

Nii Harjumaa kooliteatrite festivalil kui ka üleriigilisel festivalil tunnistati etendus “Just nagu päriselt elus“ (lavastaja Toomas Lõhmuste) Grand Prix’ vääriliseks. Kevadel mängis Kooliteater kuus korda J. Saare „Valge tee kutset“,  jällegi Viimsi Spordihallis.

Siis jõudis kätte aeg vana Viimsi keskkooli hoonega hüvasti jätta.

Viimane pilt õpetajatest vana kooli laval

Koolikalender

Meie koostööpartnerid