Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Hoolekogu 2019/2020
Hoolekogu 2018/2019
Hoolekogu 2017/2018
Hoolekogu 2016/2017
Hoolekogu 2015/2016
Hoolekogu õppeaastal 2014/2015
Hoolekogu õppeaastal 2013/2014
Hoolekogu õppeaastal 2012/2013
Hoolekogu õppeaastal 2011/2012
Hoolekogude töökord
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Hoolekogu koosolek 13. oktoober 2014

Hoolekogu koosoleku protokoll

Kuupäev: 13.10.14
Koosoleku toimumiskoht: Viimsi Kooli suur õppehoone
Koosolekul osalesid: eraldi allkirjaleht
Koosolekut protokollis: Silja Kalda

TEEMAD:
Päevakorra projekt:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Hoolekogu protokollija valimine
3. Kooli väärtused (edasine arendus vanematekogu koosolekust)
4. Kooli eelarveprojekt 2015. aastaks
5. Hoolekogu tööplaani koostamine

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine – Karmen Paul
- Esimehe ametikohale esiati üks kandidaat: Mati Mätlik, kelle poolt hääletas 15 hoolekogu liiget, vastu polnud ühtegi häält.
- Aseesimehe ametikohale esitati üks kandidaat: Piret Simmo, kelle poolt hääletas 15 hoolekogu liiget, vastu polnud ühtegi häält.

2. Hoolekogu protokollija valimine.
- Silja Kalda. Otsus vastu võetud.

3. Kooli väärtused (edasine arendus vanematekogu koosolekust) - Karmen Paul.
Õpetajate väärtuskoolituse tulemusena on selgunud õpetajate väärtused. Plaanis on läbi viia mäng ka kooliõpilaste hulgas ja hoolekogus. Kokkuvõte tulemustest avaldatakse kooli koduleheküljel.

Väärtusmäng paarides – Karmen Paul.

4. Kooli eelarveprojekt 2015. aastaks – Karmen Paul
Eelarveprojekti tutvustamine.
2015. a. Arengueesmärgid
- Kooli eelarve on reaalne ja toetub eelnevate aastate analüüsile;
- projektipõhiste tegevuste finantseerimine on sujuv ja tõrgeteta;
- kommunaalklude jälgimine tentraaliseeritud analüüsi alusel;
- uue riikliku rahastamismudeli ja miinimumpalkade rakendamine;
- autokooli teoreetilise kursuse pakkumine gümnaasiumile;
- amortiseerunud arvutipargi väljavahetamine (225 arvutit).

Arutelude kokkuvõte:
Eelmisel aastal toimus rahastmise mudeli muutus mis tähendab, et toetuse osa vähenes.
Senini toiminud üldhariduskoolide rahastamissüsteemi põhimõtteks oli eraldada koolipidajatele ehk omavalitsustele riigieelarvest õpilaste arvust lähtuv toetus õpetajate palkadeks, täiendkoolituseks, õpikute soetamiseks ja investeeringuteks.

Uus mudel koostati Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumi koostöös. See rahastamismudel muudab õpetajate palgavahendite (sh riigi osalus munitsipaalkoolide juhtimiskulude, klassijuhataja lisatasu ja pedagoogide täienduskoolituse vahendite katmisel) ja investeeringutoetuse jaotuspõhimõtteid. Muutus ei puuduta õpikute ja õppevahendite, ühinemistoetuste, lasteaiaõpetajate täienduskoolituse ning ühisürituste toetusi.

Uus rahastamismudel võtab aluseks, et iga klassi – olenemata selles õppivate laste arvust – õpetamise kulud on ühesuurused, kuna õpetatavate tunni arv ei sõltu õpilaste arvust ning õpetaja peab lastega ikka tegelema.

Mistõttu riik õpilaste arvu suurenemise pealt enam lisaraha ei maksa ja see teeb olukorra uue õppeaasta alguses äärmiselt keeruliseks. Sellel õppeaastal 2014/15 tuli Viimsi Keskkooli õppima juurde 85 õpilast.

Täna räägime peamiselt valla osast selles prjektis.

Piret: Kas vald on pöördunud Haridusministeeriumi poole, et eelarve puudujäägi küsimusele toetus saada?
Karmen: Pöördumisele ei saa kahjuks lootma jääda - on meie kogemus. Kui kusagil õpilaste arv väheneb, siis ei taheta nendele koolidele antavat toetussummat vähendada, mistõttu ei jää kusagilt raha üle, et katta õpilaste arvu kasv. Hariduse reserv on iseenesest olemas, kas me saame toetuse või mitte, see alles selgub. Valla osa on kasvanud 20 tuhande euro võrra, seoses uue rahastamise süsteemiga. Kinnitatud toetus sai tehtud kolme kooli kohta kokku - ka see küsimus alles selgub, kas nüüd eraldiseisvate koolidena meid toetatakse.

Eelarveprojektis on fookus suurematel asjadel: nagu arvutipargi väljavahetamine, mille vanust arvutame hetkel aastast 2006. Oleme uurinud Tallinna koolide kogemusi ja sellest tulenevalt on üks võimalus: kasutada IT-tehnika renti pakkuvate firmade Arvutiait või GreenIT finantseerimist.

Selles eelarves pole arvestatud projektitoetustega, mis lähevad edasi järgmisse aastasse.

Piret: Kas toetuste omaosalus on olemas?
Karmen: Nendes projektides on see kaudne kulu ja meil pole sellega muret.
Piret: IKT arengukava?
Karmen: On alles läbinud esimese lugemise.
Mati: Arvuti ja arvutipark on muutumas, see on volikogu päevakavas, infost huvitatutel tuleb valla koduleheküljejelt Vallavolikogu päevakava jäglida.

Ettepanek:
Luua Kooli Fondi eraldi sihtotstarbelisteks toetusteks eelarve. Hoolekoguna saame toetada aktiivseid isikuid, kelle panus kooliellu on tunnustamist väärt.

Otsus: Toetada Peeter Sipelga tööd teadus- ja arenduskeskuses Viimsi Collegium Eruditionis ja luua selleks oma eelarve.

Kõikides koolides, ka Tallinna koolides, on palga alammäär täpselt ühesugune ja ära fikseeritud.
Sellel aastal on meie koolituskulud suurenemas seetõttu, et meie õpetajad läbivad koolituse, millega õpitakse eelkõige märkama ja toetama tähelepanuhäirega õpilasi. Kõikidele õpetatele on see kohustuslik.

Lisaks on plaanis viia läbi ka järgmisel aastal arenduspäev.

Administratsiooni kulusid suurendame, sest kooli meened on otsakorral.

Ettepanek:
Küsida vallalt Viimsi Keskkooli haridustöötajate palgastatistikat, et võrrelda kooliõpetajate palgataset Tallinna õpetajate keskmise palgatasemega. Haridusametile esitada päring haridustöötajate palgastatistika kohta.
Otsus: vastu võetud.

5. Hoolekogu tööplaani koostamine – Karmen Paul
Viimsi Kooli Fond palus edasi öelda teate: On saabumas tähtaeg taoltuste vooru esitatud taotluste läbivaatamiseks. Komisjoni on vaja hoolekogu esindajat.
K: Esitatud taotluste hindamine ja raha eraldamine.
Ettepanek: Hoolekogu esindajaks Piret Simmo
Otsus: vastu võetud.

Ettepanek:
Kohtuda jaanuaris see oleks sisendiks arengukavale, teeme kokkuvõtted ja vaatame üle hoolekogu 2014/15 aasta üldtööplaani.
Otsus: vastu võetud.
Mati: Vajadusel saame vahetada infot elektooniliselt.

Ettepanek:
Kohtuda enne aasta lõppu, näiteks novembris, vanematekoguga, et arutada Stuudiumi kasutuselevõtu kogemusi ja kuulata ettepanekuid. Saata vajalikud materjalid elektrooniliselt nädal enne, aja kokkuhoiu mõttes.
Otsus: kohtuda 19. novembril kell 18.00.