Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppekäigud 2017/2018
Õppelaagrid 2016/2017
Õppekäigud 2016/2017
Gümnaasiumi õppelaagrid 2015/16
Põhikooli õppekäigud 2015/16
Looduse tundmaõppimine koostöös Silma Õpikeskusega 2014/15
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Viimsi Kooli 10. klassi loodussuuna õppepraktika ehk looduslaager II Silmal

4.- 5. juunil 2015 toimus KIKi poolt finantseeritud looduslaagri teine etapp eesmärgiga anda loodussuunas õppivatele noortele Loode-Eesti kaitsealade näitel ülevaade:
• Eesti looduskaitsesüsteemist
• kaitsealustest objektidest
• praktilistest töödest looduses (uurimuslik õpe)


Loe veel

Jätkusuutliku arengu põhimõtteid rakendava poliitika rakendamine läbi praktilise looduse tundmaõppimise Viimsi Keskkoolis koostöös Silma Õpikeskusega

Viimsi Kooli visioon on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond mitmekülgseks arenguks.
Eelmisel õppeaastal sai alguse rahvusvaheline projekt ESTIC, mille üheks väljundiks on keskkonnasõbraliku ja jätkusuutlikku arengut toetava kooli kontseptsiooni väljatöötamine, et kõikidel inimestel oleksid jätkusuutliku arengu toetamiseks vajalikud teadmised ja oskused, mis vastavad kaasaja nõudmistele. Viimsi Keskkooli gümnaasiumi loodussuund aitab kaasa jätkusuutliku mõtteviisi kujundamisele.

Projekti eesmärgid
Lähtuvalt RÕK-st ja jäkusuutlki kooli konsptsioonist on projekti üldisemad eesmärgid:

  1. Riikliku õppekava LOODUSVALDKONNA valdkonna- ja ainealaste pädevuste ning õpitulemuste kinnistamine ja täitmine
  2. Valikainete „Praktiline loodus“ ja „ Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“ kinnistamine
  3. Jätkusuutliku arengu põhimõtteid jälgiva kooli kontseptsiooni elluviimine
  4. Loodussuuna populariseerimine
  5. Loodusteaduslike eksperimentide ja uurimusliku õppe läbi viimine
  6. Õpetajatele kogemuste omandamise võimaldamine, et iseseisvalt keskkonnahariduslikke programme aktiivõppemeetodil läbi viia ja uurimustöid juhendada

Projekti tegevused: 
Projekti käigus korraldatakse 10. ja 11. klassi loodus- ja reaalsuuna õpilastele 2-päevased õppepäevad Silma õppekeskuses. Tegevusi viiakse läbi nii looduses kui õppeklassis. Õuesõppe tund on elamuslik matk või praktiline tegevus looduskooli lähiümbruses, kus tutvutakse läbi erinevate tegevuste elusloodusega.

Õppepäevade raames saavad õpilased läbi viia huvitavaid ja sisukaid eksperimente välitingimustes ning edaspidi juba kooli ümbruses ja klassiruumis omandada kogemusi loodusteaduslike katsete tegemisel. Silma Õpikoja õppepäevad sisaldavad vaheldusrikast õpet ja tegevusi. Läbiviidav põhineb aktiivõppele. Klassis toimuvas aktiivõppetunnis arutatakse läbi õppekäigul nähtut, tehakse katseid, uuritakse loodusobjekte mikroskoobi all, mängitakse, vesteldakse, tehakse rühmatööd ja kuulatakse erinevaid loodushääli. 

Esimene looduslaager toimub Silma Õpikojas 18.- 19. septembril 2014 ja teine 2015. aasta juunikuus. 

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus