Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Projektid
Tervisekuu Viimsi Koolis
Eesti keele aasta 2019
Roheline Kool
Erasmus+ 2018/2019 "Koostöine õppimine"
KIK projektid
Õppijaks kujunedes (Erasmus+ õpiränne 2017/2018)
ICT in USE (Erasmus+)
Multiple Faces of Young Europe Unite in Diversity
What's up?!
Õppiv õpetaja - õppiv kool (Erasmus+ õpiränne)
Õppija arengut toetav õpetaja (Innove projekt)
Rahvusvahelised projektid 2015/2016
Rahvusvahelised projektid 2013-2015
Erasmus+ õpirände projekt 2014/2015
Be active. Stay healthy!
TreasureBooks
ESTIC - Sustainable School Policy
Creative Classroom
Üldõpetust toetav koostööprojekt

  Otsing
Täppisotsing  

Töövarjud said Soome partnerkoolist nii uusi ideid kui kinnitust juba olemasolevale õigele kursile

20.- 22. jaanuarini olid Viimsi kooli õpetajad Külli Alver, Ruth Lobjakas ja Alge Ilosaar Soomes Turengin yhteiskoulus projekti "21. sajandi õpetaja" raames töövarjudeks. Projekti käigus jälgiti üldist koolikultuuri, õpetajate vahelist koostööd, õpilaste individuaalse arengu toetamist ning õpetamise metoodikat, tutvuti õppekavaga ning HEV valdkonna töökorraldusega.


Loe veel

Viimsi kooli töövarjud Turenki põhikoolis

20.- 22. jaanuarini on 3 Viimsi kooli õpetajat Erasmus+ projekti "21. sajandi õpetaja" raames töövarjudeks Turenki põhikoolis Soomes. Üks põnev vaatlusobjekt on 7. pilootklass, kus õpitakse ainult tahvlite ja e-õpikutega. Samuti jälgivad nad õpetajatevahelist koostööd, õpilaste individuaalset toetamist ning võõrkeele õpetamise metoodikat. Töövarjud saavad osa tundidest ja koosolekutest ning uurivad õppekavaga seonduvat. Nende kogemused, mõtted ja ideed, mida ka Viimsi koolis rakendada, saavad ülevaatena kirja töövarjujärgselt projekti koolitusblogisse ning neid jagatakse ka kogemuste kojas teiste kolleegidega. 

Erasmus+ täienduskoolitusprojekt “21. sajandi õpetaja”

Erasmus+ täienduskoolitusprojekt “21. sajandi õpetaja” on Viimsi Keskkooli projekt eesmärgiga arendada õpetajate ja koolijuhtide põhioskusi ja valdkonnaüleseid oskusi. Projektiaastasse on kavandatud 6 õpetaja koolitusprogrammi, 1 konverents ning 3 töövarju koostöös Soome Turenki kooliga.

Kõik valitud tegevused on põimitud parendusvaldkondadega, mis aitavad kaasa uue õppekava rakendamisele, pädevuse tõstmisele ning uute õppemeetodite ja -vahendite katsetamisele.

Euroopa-suunalise õpirände eesmärgid laiemalt on:
– õppekava rikastamine läbi kogemuste vahetuse ja valdkonnaüleste tegevuste võrdlemine;
– parendada ja arendada IKT teadmisi ja oskusi;
– õpetaja professionaalsuse tõstmine võimaldades töötajatel saada kogemusi ja eksperimenteerida teistmoodi õpetamist.

Valitud koolitused on järgmistel teemadel:
1) Kosmoseprogramm - teleskoobist kiirendajateni füüsika õpetajale juulis 2014 Kreekas
Koolituse koduleht
Koolituse vajadus ja eesmärk on IKT vahendite kasutamine ja metoodika arendamine füüsika aineprogrammis

2) Erivajadusega õpilane klassiruumis ja kaasav haridus (väikeklassi õpetaja - HEV-koordinaator) augustis 2014 Suurbritannias
Koolituse koduleht
Koolituse vajadus ja eesmärk on õpiabisüsteemi ja väiklasside õppekorralduse ning strateegiate arendamine Viimsi Koolis

3) Euroopa Koolijuhtide Ühenduse konverents koolijuhile oktoobris 2014 Horvaatias
Koolituse koduleht
Koolituse vajadus ja eesmärk on edendada hajutatud juhtimise meetodeid ja strateegiaid.

4) Õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine ja aktiivõppemeetodid ajalooõpetajale, inimeseõpetuse õpetajale veebruaris 2015 Itaalias
Koolituse koduleht
Koolituse vajadus ja eesmärk on toetada nooremõpetajat metoodika arendamiseks ajalooprogrammis

5) metoodikakursus inglise keele õpetajale märtsis 2015 Maltal 
Koolituse koduleht
Koolituse vajadus ja eesmärk on IKT vahendite kasutamine ja metoodika arendus inglise keele ainevaldkonnas

6) Õuesõppe aktiivõppe kursus bioloogiaõpetajale juunis 2015 Šotimaal
Koolituse koduleht
Koolituse vajadus ja eesmärk on õuesõppe metoodika arendamine loodusainetes

Töövarjupäevad võimaldavad koostöös partneriga vaadeleda õppeprotsessi, -korraldust ja võrrelda õppekavasid. Soome ja Eesti haridussüsteemid on sarnased ja mõlemal osapoolel on teineteiselt õppida. Ühine hariduspilv võimaldab olla koos esimesteks katsetajateks. Lisaks on suur rõhk kogemuste jagamisel ning ühistel ajurünnakutel ja aruteludel keskendudes võimalustele koolikultuuri arendamiseks sh hajutatud juhtimine, õpetajate meeskonnatöö soodustamine ja õpilaste/õpilasesinduse roll kooli otsustusprotsesside juures.

Jaanuaris 2015 lähevad 3. kooliastme õppejuht, 3. kooliastme vene keele õpetaja ning tugispetsialist Soome Turenki põhikooli töövarjuks. 

Veebruaris 2015 tulevad Turenki kooli 3 õpetajat Viimsi Keskkooli töövarjuks.

Koolitusel osalenud õpetajad kajastavad saadud kogemusi ja teadmisi Viimsi Keskkooli koolitusblogis. 

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.