Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Vastuvõtt
Eelkool
1. klass
Vastuvõtt 2.-9. klassi ja koolist lahkumine

  Otsing
Täppisotsing  

Teadmiseks lapsevanemale, kelle laps läheb 1. septembrist 2019 1. klassi

Teie lapsele on määratud elukohajärgseks kooliks Viimsi Kool. Tuletame meelde, et
määratud kooli nägemiseks saate siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil siseneda e-keskkonda ARNO (http://piksel.ee/arno/viimsi).
Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 15. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kinnitades seda elektroonilises infosüsteemis.

Kui seaduslik esindaja soovib lapsele määratud elukohajärgset kooli muuta, siis võib ta esitada kuni 20. maini taotluse elektroonilises infosüsteemis või kirjalikult haridus- ja kultuuriametile järgmistel juhtudel:
1) seaduslik esindaja soovib, et lapse elukohajärgseks kooliks määratakse pere teise lapse kool;
2) lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris pärast 1. veebruari muutunud;
3) esineb muid olulisi põhjusi.

Taotlus vaadatakse läbi vallavalitsuse moodustatud elukohajärgse kooli määramise komisjoni poolt ja võimalusel määratakse lapsele uus kool hiljemalt 1. juuniks, arvestades seadusliku esindaja poolt taotluses esitatud asjaoludega ning vabade õppekohtadega määratavas elukohajärgses koolis.
E-keskkonda sisenemise probleemi või koolikohtade komplekteerimist puudutavate küsimuste korral palume pöörduda üldhariduse spetsialisti Aet Tampuu poole aadressil aet.tampuu@viimsivv.ee või telefonil 6028868.

Viimsi Kool on valmis õppekoha vastu võtnud õpilasi registreerima alates 2. maist kuni 10. augustini. Kooli kantseleisse tuleb esitada järgmised dokumendid:

- lapse tervisekaart või tervisetõend perearstilt, nõutav enne 1. septembrit;
- koolivalmiduskaart (selle olemasolul), kui ei ole lasteaia poolt kooli elektrooniliselt edastatud.

Dokumendid võib saata elektrooniliselt kooli e-posti aadressile kool@viimsi.edu.ee või tuua alates 2. maist kooli kantseleisse E-R 8.30-16.00. Telefon kantseleis 6028900.
25. juunist on kantselei avatud kell 9.00-12.00.
8. juuli -2. august on kantselei suletud.

Lahtiste uste päev ja infotund toimub augusti lõpus, täpne kuupäev selgub augustis. Klassid komplekteeritakse 21.- 23. augustini, seejärel saadab klassijuhataja kutse lahtiste uste päevale ja infotunnile.

Esimeste klasside komplekteerimise põhimõtted lähtuvad õpikeskkonna ja klassikollektiivi loomisest. Arvestatakse, et lastel oleks kohanemiseks võimalikult võrdsed võimalused kujuneda kooli-ja klassipere liikmeks. Komplekteerimisel ei arvestata klassiõpetaja eelistuse valikuga. Komplekteerimisel arvestatakse võimalusega paigutada klassi igale lapsele tuttav kaaslane.


Loe veel

1. klassi vastuvõtt 2019/2020

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 31.01.2017 määrusele nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse 1. märtsist kuni 31. märtsini. Taotlusi saab esitada Viimsi valla kodulehelt leitava info järgi www.viimsivald.ee/index.php/taotlused/i-klassi-astumine