Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Üldinfo
Ajalugu
Kontakt
Traditsioonid
Kooli hümn
Viimsi Kooli Fond
Ruumide rentimine
Raamatukogu
Raamatukogu kasutamine
RIKSWEB
Raamatukogu veebileht
Kooliraamatukogu põhimäärus
Koolisöökla

  Otsing
Täppisotsing  

Veebipõhine lugejateenus RIKSWEB

RIKSWEB on lugejatele suunatud veebipõhine teenus.

Võimalused:

  • avalik otsing raamatukogu andmebaasist (autori, pealkirja, sarjaandmete, liigi, märksõnade ja vabasõna järgi)
  • teaviku, tema üksikosade ja eksemplaride vaatlus(eksemplaride arv, vabad eksemplarid laenutamiseks, millal tagastatase jne.)
  • uudiskirjanduse nimekirja vaatlus ja väljatrükk
  • võlglased
  • loendid - märksõnad, nimed, sarjad
  • teised RIKSWEB kliendid

Sisselogimisel saab kasutaja vaadata oma koguga seotud andmeid veebisirvijas. Kasutaja tuvastatakse vöötkoodi (personalil isikukood, õpilastel 4-kohaline õpilaspileti number) ja kogu poolt antud salasõna alusel. Salasõna saab ise hiljem muuta.

Sisselogimisel avanevad lisavõimalused:

  • Oma laenutuste sirvimine
  • Oma reserveeringute(tellimuste) sirvimine
  • Reserveerimine (tellimuse esitamine kogule)

RIKSWEB asub aadressil: http://raamat.viimsi.edu.ee/riksweb 

Kooliraamatukogu kasutamiseeskiri

Raamatukogu kasutamiseeskiri2018

 1. Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik Viimsi Kooli õpilased, õpetajad ja koolitöötajad.

 2. Raamatukogu põhiteenused – teavikute kohalkasutus ja laenutamine – on tasuta. Eriteenused (koopiate tegemine jms) võivad olla tasulised. Teenuste eest võetava tasu suuruse määrab ja kinnitab kooli direktor. Vt. Lisa 1

3. Lugejaks registreeritakse klassinimekirja alusel. Õpetajad ja kooli töötajad registreeritakse isikuttõendava dokumendi alusel.

4. Õpilane esitab laenutamisel õpilaspileti.

5. Lugejal on õigus koju laenutada korraga kuni 5 raamatut, algklasside lastel (1.-4. klass) 1-3 raamatut.

6. Teavikute tagastamistähtaeg on kaks nädalat, perioodikal kolm päeva. Lugeja võib teavikute tagastamistähtaega pikendada, kui neid ei vaja teised lugejad.

7. Lugemissaalis asuvaid teatmeteoseid, entsüklopeediaid, teavikute ainueksemplare koju ei laenutata. Kokkuleppel raamatukogutöötajaga saab lühiajaliselt koju laenutada lugemissaalis olevaid teavikuid.

8. Auviseid (DVD-d, CD-d) laenutatakse ainult Viimsi Kooli õpetajatele.

9. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma ja avastatud rikkumistest kohe teatama.

10. Tagastamata, kaotatud või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuda nende turuväärtus. Õpilase tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

11. Kooliga töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja ning õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud.

12. Raamatukogus olevaid arvuteid kasutatakse iseseisvaks infootsinguks ja õppimisega seotud tegevusteks.

13. Kooliraamatukogu kasutaja lähtub kooli kodukorrast, ei sega teisi lugejaid ning on viisakas. Raamatukogu ruumides ei sööda ega jooda.

14. Lugejalt, kes on rikkunud raamatukogu kasutamiseeskirja, võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta kuni üheks õppeperioodiks.

15. Raamatukogu on lugejatele avatud E – N 8.00 – 16. 30 ja R 8.00 – 16.00 Koolivaheaegadel 9.00 – 13.00

 

Õppekirjanduse laenutamine.

1. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
2. Õpikute üleandmise ja vastuvõtmise eest vastutab raamatukogu juhataja.
3. 1. - 6. klassi õpilastele jagab töövihikud ning vahendab õpikute laenutamist ja tagastamist klassijuhataja.
4. 7. – 9. klassi õpilased laenutavad õpikud ja võtavad töövihikud välja individuaalselt õpilaspileti või ID-kaardi esitamisel.
5. Õppetegevuses pidevalt kasutusel olev kirjandus antakse vajadusel vastavasse ainekabinetti, kus selle eest vastutab aineõpetaja.
6. Õpilane kirjutab igasse õpikusse selleks ette nähtud kohale oma nime, klassi ja õppeaasta.
7. Õpilane on kohustatud kaitsma õpikut ümbrispaberi või kaantega.
8. Õpilane tagastab õpikud klassijuhatajale või raamatukogule õppeperioodi lõpul. Tagastama ei pea aabitsat, tööraamatuid ja töövihikuid.
9. Tagastatavad õpikud peavad olema puhtad ja terved. Parandamist vajavate õpikute osas saab õpilane konsultatsiooni raamatukogu töötajatelt.
10. Kaotatud või rikutud õpiku on õpilane kohustatud asendama samasuguse õpikuga või tasuma selle turuväärtuse. Õpilase tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.
11. Tagastamata teavikute korral uuel õppeaastal õpikuid ei laenutata enne võlgnevuste likvideerimist.